Генерално Консулство на Република България
Мюнхен, Германия

Обща информация за възстановяване на българско гражданство

1. Искането за придобиване на българско гражданство по натурализация, за възстановяване, освобождаване и установяване на българско гражданство се прави с писмена молба по образец, адресирана до министъра на правосъдието; при всяко искане за придобиване и промяна на гражданство се попълва декларация по образец и когато се подава от името на малолетно или непълнолетно лице, тя се подписва, съответно приподписва от родителите, респ. от преживелия от тях или от този, на когото са предоставени родителските права.

2. За съответното производство по въпрос на българското гражданство заинтересуваните лица представят препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издадени от компетентните български или чуждестранни органи. В случаите, когато е необходимо, те прилагат препис от акт за граждански брак или дубликат на удостоверение за граждански брак, респ. препис-извлечение от акт за смърт, издадени от компетентните български или чуждестранни органи, както и препис от съдебно решение за развод, за лишаване от родителски права или решение, с което районният съд се е произнесъл по спора между родители, между непълнолетни и родители или попечители по въпрос на българското гражданство заверени от съда, който ги е постановил. Не трябва да се приемат нотариално удостоверени фотокопия на посочените документи.

3. По изключение, ако заинтересуваните лица живеещи в чужбина, подават молбите и другите необходими документи по въпроси на българското гражданство в дипломатическо или консулско представителство и не са в състояние да се снабдят с друг документ по смисъла на т.2, който да приложат към молбата, те могат да представят в съответствие с чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/ нотариално удостоверени от тези наши мисии фотокопия на такива документи, при условие, че са издадени от съответните компетентни български органи. Съгласно същата разпоредба от ЗННД нашите дипломатически и консулски представителства нямат право да удостоверяват нотариално верността на фотокопия на официални документи, произхождащи от чужда държава.

4. Медицинските удостоверения трябва да включват резултатите от изследванията за HIV-теста, Wasserman и другите посочени в чл.61, ал.1 заразни заболявания, преглед при психиатър, при който се установява дали лицето не страда от психичните разстройства, визирани в чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето, както и общо лекарско заключение.

5. Фотографиите за нуждите на производството по въпрос на българското гражданство е необходимо да съответстват на изискванията за тях при издаването на български документи за самоличност.

6. Прилагането на фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя, означава, че се приема фотокопие само на валиден документ за самоличност /лична карта, паспорт или шофьорска книжка/ със снимката и всички останали данни, което съответното длъжностно лице сравнява с оригинала и прави отбелязване в този смисъл върху фотокопието. Когато държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 5 октомври 1961 г., допуска фотокопия на издадените от нейните компетентни органи документи за самоличност да бъдат оформени чрез поставяне в оригинален вид на удостоверение /Аpostille/, те ще бъдат приемани за нуждите на производството по българско гражданство.

Дипломатическите и консулски представителства, съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство, при препращането на молбите и другите необходими документи чрез Министерството на външните работи до Министерството на правосъдието дават необходимите сведения за молителя със задължително становище по неговото искане.

Неспазването на тези и останалите нормативни изисквания при приемането и обработването на молбите и другите необходими документи е свързано с настъпването на неблагоприятните последици, посочени в чл.14 от наредбата - молбата и приложените към нея документи се връщат на молителя със заповед на министъра на правосъдието или на упълномощено от него лице. Правилото се прилага и по отношение предложенията по чл.16 от ЗБГ. Съгласно текста на новия чл.14 а от наредбата дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието обявява номерата на преписките, приключени с издаване на указ или с отказ от издаване на укази на таблото за съобщения на дирекция “Българско гражданство” и в уеб-сайта на министерството в Интернет, с което се разширяват възможностите на заинтересуваните лица да се информират за решенията, взети по техните молби по въпроси на българското гражданство.

При приемането и обработването на молбата и другите необходими документи за възстановяване на българското гражданство се събират едновременно две такси – по чл.10 от Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР, и по Тарифа № 1, раздел “Г” Такси, събирани от Министерството на правосъдието.

Приложени са предоставени от Министерството на правосъдието, дирекция “Българско гражданство” образци на молба за възстановяване на българско гражданство, образец на декларация за възстановяване на българско гражданство както и списък за необходимите документи за възстановявяне на българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

За лице до 14-годишна възраст молбата се подава от двамата родители. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права.

Лице от 14- до 18-годишна възраст подава молбата лично, със съгласието на родителите. Тя се подписва от лицето и се приподписва от двамата родители. Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права. Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Списък на документите за възстановяване на българско гражданство

Тарифа No1 за държавните такси, събирани от Министерство на правосъдието

Тарифа No3 за таските, събирани за консулско обслужване